อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

อินเตอร์เทค ให้บริการการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สำหรับกระบวนการผลิต Semiconductor Equipment

อินเตอร์เทคทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของสมรรถนะขั้นพื้นฐานของ Semiconductor Equipment และ International Material (SEMI) และแนวทางในการขอ International SEMATECH

อินเตอร์เทคทดสอบตาม SEMI Standards ต่อไปนี้

  • SEMI S2 - การประเมินความปลอดภัยของเครื่อง (Safety Evaluation)
  • SEMI S8 – การประเมินสภาพความเหมาะสมกับการทำงาน (Ergonomic Evaluation)
  • SEMI S14 – การตรวจสอบความเสี่ยงต่อการติดไฟ (Fire Risk Assessments)
  • SEMI F15 - Tracer Gas Testing
  • SEMI S23 – การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation)
  • SEMI F47 – ภูมิคุ้มกันต่อการเกิดการตกของแรงดันไฟฟ้า (Voltage Sag Immunity)

การรับรองสำหรับอเมริกาเหนือ: อินเตอร์เทคเป็น Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL) ที่ได้รับการยอมรับโดย Occupational Safety and Health Administration (OSHA) และได้รับการรับรองจาก Standards Council of Canada (SCC) ให้เป็น Testing Organization (TO) และ Certification Body (CB) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสามารถแสดงเครื่องหมายขึ้นทะเบียน ETL ได้อย่างถูกต้อง เครื่องหมายนี้ได้รับการยอมรับโดยผู้ตรวจสอบสาขาไฟฟ้าทั่วอเมริกาเหนือ

การติดเครื่องหมาย CE :โดยสถานะของ Notified Body และ Competent Body, อินเตอร์เทคประเมินสุขความปลอดภัยต่อสุขภาพที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของท่านตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ได้แก่ Machinery Directive, Low Voltage Directive, ATEX Directive และ EMC Directive ซึ่งต้องทำการติด CE ก่อนเข้าสู่สหภาพยุโรปเพื่อวางจำหน่าย อินเตอร์เทคยังช่วยในกระบวนการจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการสำแดงอ้าง (Self-declare) ที่ท่านจะทำต่อไป

การติดฉลากภาคสนาม : สำหรับกรณีเครื่องจักรของท่าน หรือ ของลูกค้าของท่าน ที่มีเครื่องหมายแสดงความเป็นไปตามมาตรฐานมาก่อน อินเตอร์เทคจะตรวจประเมินภาคสนาม (Field Evaluation) โดยใช้สถานที่และเครื่องมือของท่านเพื่อตรวจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยระดับประเทศและกฏเกณฑ์ไฟฟ้าในประเทศ ถ้าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานก็จะดำเนินการออกฉลาก (ETL Field Evaluated Mark) ฉลากจะออกให้เฉพาะสำหรับเครื่องจักรนั้น ๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่พิจารณาเท่านั้น

การตรวจเพื่อทบทวนการออกแบบด้านความปลอดภัย

อินเตอร์เทคช่วยให้ท่านบ่งชี้ข้อบกพร่องในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการพิจารณาจากพิมพ์เขียว แบบ หรือ งานช่วงต้นแบบซึ่งดีกว่าดูงานก่อนการผลิต หรือ ที่แย่กว่านั้นคืองานในขั้นตอนการผลิต ในระยะยาวผู้เชี่ยวชาญของอินเตอร์เทคจะทำให้ท่านประหยัดทั้ง เวลาในการแก้แบบ ค่าใช้จ่ายในการผลิต และรักษาเวลาในการวางตลาดด้วยการทบทวนการออกแบบแล้วต่อด้วยการประเมินความเป็นไปตามมาตรฐานตลอดช่วงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่แนวคิดจนกระทั่งติดตั้ง อินเตอร์เทคจะดูแลและระบุข้อที่เป็นประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความเป็นไปตามมาตรฐานทั่ว ๆ ไป

การจัดการฝึกอบรม

อินเตอร์เทคเสนอจัดการฝึกอบรมให้กับลูกค้าที่สถานที่ของลูกค้าเองเพื่อการออกแบบ การผลิต การติดตั้ง การบริการ และบุคลากรทางวิศวกรรม เช่น “การอบรมเพื่อออกแบบให้ปลอดภัย” ซึ่งมุ่งหมายให้สมาชิกของกลุ่มนักออกแบบมีความเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องใช้กฏสหภาพยุโรปร่วมกับ SEMI S2 ประกอบกันในการออกแบบเครื่องต้นแบบ การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเฉพาะด้านเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มุ่งเน้นเรื่องอันตรายที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดกับการใช้เครื่องจักรบางประเภทและการควบคุมการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999