การตรวจสอบ

เราให้บริการการตรวจสอบสินค้าสำหรับผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก พ่อค้า หน่วยงานราชการ รวมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าระหว่างประเทศ

อินเตอร์เทคให้บริการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในสินค้าที่มีมูลค่าสูง ระหว่างการขนส่ง การข่นถ่าย และการเก็บสินค้าในคลังหรือโกดัง

เราช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสินค้าของท่าน ว่ามีคุณภาพตรงตามข้อกำหนด และข้อบังคับของอุตสาหกรรม และ กฎระเบียบของภาครัฐ จากการตรวจสอบของเรา เราสามารถรายงานหากสินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บริการการตรวจสอบของเราประกอบไปด้วย

 • การตรวจสอบสินค้าเกษตร
 • การให้บริการทางด้านการนำเข้าและส่งออก
 • การตรวจสอบฉลากสินค้า
 • การตรวจสอบอาหาร
 • การตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภค
 • การตรวจสอบสินค้าสำหรับเด็ก
 • การตรวจสอบสินค้าแร่
 • การตรวจสินค้าทาง online
 • การตรวจสอบสินค้าเคมี
 • การตรวจสอบสินค้าน้ำมัน ปิโตรเลี่ยม
 • การตรวจสอบพิเศษตามมาตรฐาน SPF-1000lสำหรับประเทศแคนนาดา
 • การตรวจสอบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

การให้บริการตรวจสอบสินค้าของอินเตอร์เทคช่วยลดปริมาณสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและลดปัญหาการร้องทุกข์เนื่องจากคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าที่ล่าช้า การตรวจสอบสินค้าอย่างเป็นกลางของเราช่วยปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับท่าน ช่วยบริหารความเสี่ยง และให้ความมั่นใจว่าสินค้านั้นผลิตได้ตามมาตรฐานและส่งมอบไปยังจุดหมายปลายทางตามที่ลูกค้าต้องการ