ร่วมงานกับบริษัทอินเตอร์เทค

การร่วมงานกับเรา เปรียบเสมือนการนำเสนอโอกาสในในความสำเร็จให้กับบริษัทต่างๆทั่วโลก ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งมีหลายล้านคนทั่วโลก

การทำงานที่อินเตอร์เทค

บริษัท อินเตอร์เทคฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงของโลก รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล ในความมีชื่อเสียง ทางด้านความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และความรู้ความชำนาญทางด้านเทคนิค บริการของเรา ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม อาทิ สิ่งทอ ของเล่นเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ยา ปิโตรเลียม อาหาร และการตรวจสอบเพื่อการส่งออก

ในเวทีการค้าโลก ความสำเร็จของแต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต พนักงานของอินเตอร์เทค มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ให้บรรลุผลสำเร็จได้

เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานมืออาชีพของเรา ในการให้บริการ การทดสอบ การตรวจสอบ และ การให้การรับรอง

วัฒนธรรมองค์กร เรามุ่งส่งเสริมและให้คุณค่าต่อความคิดสร้างสรรค์ การมีความรับผิดชอบ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานด้วยกันและลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานและบรรยากาศในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร เราส่งเสริมของวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีใจรักในการให้บริการลูกค้า และนำศักยภาพที่มีอยู่ภายในมาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ

การมุ่งเน้นที่ลูกค้า ด้วยความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของเรา ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน เป้าหมายของเราคือ การพัฒนานวัตกรรมบริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าของเรา ประสบความสำเร็จในเวทีการค้าโลก และส่วนสำคัญที่สุด คือ เสริมสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและการบริการของลูกค้า

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เราส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานขององค์กร

โอกาสต่างๆที่บริษัทอินเตอร์เทค เราเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงานทุกท่าน ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 43,000 คน ห้องปฏิบัติการทดสอบกว่า 1,000 แห่ง และสำนักงานสาขามากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เราเสริมสร้างจุดเด่นขององค์กรผ่านค่านิยมทางวัฒนธรรมของพนักงานและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนนั้นๆ เรามีพันธสัญญาที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเรา เพื่อสร้างโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานต่อไป

ค่าจ้างและผลตอบแทน เรามอบผลตอบแทน ที่จูงใจ และสวัสดิการ อื่นๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพ วันหยุดพักผ่อน และผลตอบแทนพิเศษประจำปี ให้กับพนักงานของเราในแต่ละประเทศที่เปิดดำเนินการ

โดยสามารถหาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตามประเภทของงาน ตำแหน่งงาน และสาขาต่างๆ ได้ ทั่วโลก