Intertek (www.intertek.com)
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

สินแร่

การวิเคราะห์คุณภาพซึ่งมีประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับฝ่ายใด

ความเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้วยการมีขอบข่ายของการบริการที่กว้างขวางพร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่พัฒนาอย่างทันสมัยประกอบกัผู้เชี่ยวชาญในแต่ละท้องถิ่น เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมสินแร่และเหมืองแร่ในการที่จะเผชิญกับการแข่งขันที่ทวีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น

เราขอสนอบริการทางด้านการตรวจสอบ การทดสอบเชิงวิเคราะห์ และบริการให้คำแนะนำในอตุสาหกรรม สินแร่ อุตสาหกรรมการสำรวจ และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ผ่านเครือข่ายห้องปฏิบัติการการทดสอบที่ทันสมัยในระดับสากล เราให้การบริการตรวจสอบวิเคราะห์อย่างกว้างขวางในสินแร่ต่าง ๆ รวมทั้งโลหะมีค่า โลหะพื้นฐาน และส่วนประกอบวัตถุดิบของสินแร่โลหะต่าง ๆ อาทิ เช่น แร่เหล็ก บ๊อกไซด์ ถ่านหิน ถ่านโค้ก ตลอดจนสินค้าเทกอง เรายังดำเนินการดูแลจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม และเสนอการตรวจสอบ และการบริการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าทางทะเล

การบริการของเราครอบคลุมถึง

  • การเตรียมตัวอย่างแร่
  • การวิเคราะห์โลหะมีค่า
  • การสำรวจทางธรณีเคมี
  • การทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อมแร่
  • การวิเคราะห์ชั้นคุณภาพแร่
  • ห้องปฏิบัติการ ณ เหมืองแร่
  • การตรวจสอบและทดสอบถ่านหิน
  • การบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินแร่
  • การตรวจสอบและการสำรวจสินแร่
  • ระบบห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินแร่ที่ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านสินแร่ ได้อย่างไร.