เครื่องจักรอุตสาหกรรม

อินเตอร์เทค ทำการทดสอบทางด้านความปลอดภัยทางด้านก๊าซและไฟฟ้า, การทดสอบความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และการทดสอบสภาวะแวดล้อมให้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหลายชนิด อินเตอร์เทค สามารถช่วยท่านให้รู้ข้อกำหนดและได้รับการรับรองสำหรับทุก ๆ ตลาดที่ท่านต้องการส่งสินค้าไปขายได้

สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่โลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบความเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดต่าง ๆ

หากท่านทำการผลิตเครื่องประกอบและบรรจุหีบห่อ เครื่องจักรงานไม้ เครื่องจักรเพื่อการขุดเจาะ หรือเครื่องจักรประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะใช้ในสภาพแวดล้อมทีเป็นงานอุตสาหกรรมทั่วไปหรือในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ เราสามารถทดสอบความเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ตลาดโลกต้องการให้แก่สินค้าของท่านได้

สถานะการรับรองที่อินเตอร์เทคได้รับ

อินเตอร์เทคได้รับการรับรองจากกว่า 300 หน่วยรับรอง และ เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ในที่นี้รวมถึง OSHA ใน สหรัฐอเมริกา และ SCC ของ แคนาดาด้วย

บริการที่เราให้ได้แก่

  • การติดเครื่องหมาย CE
  • การทดสอบความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า
  • การทดสอบสภาวะแวดล้อมและความคงทน
  • การทดสอบ, การรับรอง และ การตรวจสอบเพื่อ การใช้งานในพื้นที่อันตราย
  • การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
  • การรับรองเครื่องหมาย ETL สำหรับแผงควบคุมงานอุตสาหกรรม
  • การติดฉลากภาคสนาม (รวมทั้ง SPE-1000)
  • การทดสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ
  • การให้การรับรองผลิตภัณฑ์แบบจำกัด
  • การทดสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ