ระเบียบบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน

เราเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นำการให้บริการด้านระเบียบบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน (ErP Directive) บริการการตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกำหนดทำด้วยวธีการที่ง่ายและคุ้มค่าการลงทุนเพื่อการติดเครื่องหมาย CE marking ต่อไป

ด้วยห้องปฏิบัติการ 62 แห่งทั่วโลกของอินเตอร์เทค เราให้ความสนใจกับข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน (Energy Related Product: ErP) อินเตอร์เทคส่งมอบการตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกำหนด ErP ในรูปแบบวิธีการที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2009 ข้อกำหนดการออกแบบเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานได้ถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (ErP) 2009/125/EC ข้อกำหนดเก่าที่ว่าด้วยกำหนดการออกแบบเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานเช่น เตาไมโครเวฟ, เครื่องซักผ้าหรือโทรทัศน์ ข้อกำหนดใหม่เรื่อง ErP ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่เคยอยู่ภายใต้ EuP และขณะเดียวกันครอบคลุมผลิตภัณที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานแม้ไม่ได้ใช้พลังงานโดยตรง เช่น หน้าต่างที่ใช้กระจกสองชั้น, ก๊อกน้ำ และหัวฝักบัว

นิยามของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (Energy related product) ตามที่ดำหนดโดย คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) คือ “ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานในระหว่างการใช้งาน” Energy related product รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน (Energy using product) ทุกประเภท และ ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน เช่น หน้าต่าง และ อุปกรณ์ใช้น้ำสำหรับที่อยูอาศัย ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้น้ำและปริมาณพลังงานที่ใช้ในการให้ความร้อนแก่น้ำด้วย กฏระเบียบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (ErP Directive) จะถูกนำไปปกิบัติในแต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปเริ่มตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 เป็นต้นไป คณะกรรมาธิการยุโรปยังไม่ได้ออกรายการผลิตภัณฑ์สำหรับกฏระเบียบใหม่นี้และท้ายที่สุดแล้วประกาศจะออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในวารสารทางการของสหภาพยุโรปต่อไป

การตรวจวัดเชิงปฏิบัติ (Implementing Measure: IM) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 • Circulators
 • มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motors)
 • แหล่งจ่ายไฟภายนอก (External Power Supply)
 • เครื่องใช้ในครัวเรือนสำหรับทำความเย็น (Household Refrigerating Appliances)
 • ดวงโคมไฟฟ้าใช้งานในครัวเรือนแบบไม่ระบุทิศทาง (Non-Directional Household Lamps)
 • กล่อง/อุปกรณ์รับสัญญาณ (Simple Set Top Boxes)
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีภาวะ Standby และ/หรือ Off Mode
 • โคมไฟฟ้าถนนและใช้งานในอาคารสำนักงาน
 • โทรทัศน์

วิธีการแก้ปัญหา ErP

การเป็นไปตามข้อกำหนด ErP

 • การทวนสอบขั้นต้นเรื่องความเป็นไปตามข้อกำหนด ErP เป็นการศึกษาเพื่อชี้วัดผลิตภัณฑ์ของท่านจะเป็นไปตามข้อกำหนด ErP ที่ได้มีการนำเสนอแล้วและที่กำลังจะมีในอนาคต เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนา การวางแผนเพื่อการทำให้เป็นไปตามข้อกำหนด และ เพื่อชี้วัดควาพร้อมในการวางตลาด
 • การทวนสอบความเป็นไปตามข้อกำหนด ErP เพื่อรับการทวนสอบแบบเต็มรูปแบบตามระเบียบวิธีวัดการนำไปปฏิบัติ  ที่เหมาะสม Intertek จัดทำรายงานผลการทดสอบข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ของท่าน  และ Statement of Compliance เพื่อการติดเครื่องหมาย CE อย่างถูกต้อง เรายังขอนำเสนอวิธีการให้ได้ความเป็นไปตามข้อกำหนดกับกฏระเบียบอื่น ๆ ที่เป็นระเบียบปฏิบัติใหม่ในค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุดอีกด้วย

การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา เรื่อง ErP 

 • การให้การฝึกอบรม ให้ข้อมูลความรู้ และคำปรึกษา เป็นการวางกลยุทธและจัดทำแผน การประเมินผลกระทบด้านธุรกิจ การคัดเลือก Supply chain ความรับผิดชอบในเชิงกฏหมาย และ กำหนดการที่ต้องทำให้สำเร็จ
 • การวิเคราะห์ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ซอฟท์แวร์: Intertek ทำการวิเคราะห์รายละเอียดเชิงนิเวศน์  ของผลิตภัณฑ์ของท่านตามรายการที่ระบุในกฏระเบียบสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
 • การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของ ErP:เพื่อการบ่งชี้ผลกระทบจากการออกแบบ การผลิต และ ผลิตภัณฑ์
 • กระบวนการประกันความเป็นไปตามข้อกำหนด ErP (ErP Compliance Assurance Process): การรวบรวมขั้นตอน กระบวนการการทดสอบและข้อมูลด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco design) เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการกล่าวอ้างความเป็นไปตามมาตรฐานของท่าน