Intertek (www.intertek.com)

หน่วยงานภาครัฐฯ และการค้า

เพื่อให้สินค้านำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการที่รวดเร็ว รักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ตรวจทานมาตรฐานก่อนการส่งออก PVoC ไปยูกันดา

บริษัทที่ส่งออกไปยังประเทศยูกันดาในขณะนี้จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ควบคุมภายใต้การตรวจสอบของโปรแกรมการรับรองมาตรฐานก่อนการส่งออกเพื่อเป็นหลักสูตรมาตรฐาน PVoC ในยูกันดา

ตั้งแต่มิถุนายน2010รัฐบาลยูกันดาได้จัดตั้งโปรแกรมการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออกเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าสินค้าที่นำเข้าประเทศมีคุณภาพและปลอดภัย PVoC เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ควบคุมทั้งหมดและบังคับใช้ตามมาตรฐานที่ กำหนดการปฏิบัติตามตามมาตรฐานของ PVoC เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากกระบวนการนำเข้าที่มีอยู่

ในพฤศจิกายน 2010 องค์กรมาตรฐานแห่งชาติยูกันดา(UNBS) ได้ระงับการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก(PVoC) ชั่วคราวจนกว่าจะมีการนำมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตามในการตอบสนองต่อความต้องการโดยผู้นำเข้าจะยังคงต้องการตรวจสอบสินค้าและออกใบรับรองที่แหล่งกำเนิด UNBS ได้อนุญาตอินเตอร์เทคให้ยังคงดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ PVoC สำหรับสินค้าตามความสมัครใจของผู้นำเข้า

ดังนั้น UNBS และศุลกากรยูกันดจะยังยอมรับในใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (CoCs) และรายงานไม่ผ่านมาตรฐาน (NCRs) ที่ออกโดยเทสติ้งสำหรับพิธีการภาษีศุลกากรในช่วงเวลาระหว่างนี้ ในขณะทีการขอ PVoC อยู่ในช่วงตามความสมัครใจ สินค้าที่นำเข้ามาโดยปราศจากใบรับรองมาตรฐานสินค้าจะต้องได้รับการตรวจสอบปลายทางโดย UNBS เมื่อเดินทางมาถึงที่ท่าเรือยูกันดาและที่ชายแดนประเทศ ในกรณีส่วนใหญ่นี้สามารถทำให้เกิดความล่าช้าในพิธีการศุลกากรขึ้นได้

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจทานมาตรฐานก่อนการส่งออก PVoC ไปยูกันดา ได้อย่างไร.