Intertek (www.intertek.com)

หน่วยงานภาครัฐฯ และการค้า

เพื่อให้สินค้านำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการที่รวดเร็ว รักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่งสำหรับส่งออกไปอูซเบกีสถาน

รัฐบาลของอูซเบกีสถานได้แต่งตั้งอินเตอร์เทคเพื่อให้บริการการตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่งสำหรับผู้นำเข้าและศุลกากร

การบริการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการขนส่งทั้งหมดที่มีมูลค่าสัญญาไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องมีการตรวจสอบในประเทศส่งออกก่อนที่จะถูกนำเข้ามาในอูซเบกีสถาน สินค้าของรหัสภาษีบางอย่างต้องปฏิบัติตามโปรแกรมการตรวจสอบนี้และ / หรือจะมาพร้อมกับรายงานการ รายการเต็มรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะรวมภายในเอกสารแนวทางสำหรับผู้ส่งออก

บริการภาครัฐ - ข้อตกลงและเงื่อนไข
หน่วยงานภาครัฐและสถาบัน A ถึง Z

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่งสำหรับส่งออกไปอูซเบกีสถาน ได้อย่างไร.