ตรวจทานมาตรฐานก่อนการส่งออก (PVoC) ไปแทนซาเนีย

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2012 สำนักมาตรฐานแทนซาเนีย(TBS)รับรองโดยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าก่อนการส่งออก เพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภคชาวแทนซาเนีย ว่าสินค้านำเข้ามีคุณภาพและมีความปลอดภัย และเพื่อปกป้องผู้ผลิตแทนซาเนียจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ความรับผิดชอบของ TBS

TBS เป็นผู้รับผิดชอบต่อการรับและประยุกต์ใช้มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑในตลาดทั้งที่นำเข้าและผลิตในประเทศแทนซาเนีย โปรแกรม PVoC คือการประเมินตามขั้นตอนในการตรวจสอบและนำไปใช้กับสินค้าที่เฉพาะเจาะจง / ผลิตภัณฑ์ที่ประเทศผู้ส่งออกเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้ในแทนซาเนียทั้งทางด้านเทคนิคและมาตรฐานบังคับ หรือเทียบเท่าตามที่ได้รับอนุมัติ

วัตถุประสงค์หลักของการใช้โปรแกรมการตรวจสอบของ PVoC

 • มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สุขภาพและปลอดภัย
 • การป้องกันสิ่งแวดล้อมในแทนซาเนีย
 • ตอบสนองตามข้อกำหนดของ PVoC

สินค้าทั้งหมดภายใต้โปรแกรม PVoC ต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้า (COC) ที่ออกโดยตัวแทน PvoC ที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่นอินเตอร์เทคก่อนที่จะส่งออกสินค้า โปรแกรมจะเริ่มในอีกไม่ช้า CoC เป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับพิธีการศุลกากรในแทนซาเนีย เมื่อสินค้ามาถึงที่ท่าเรือแทนซาเนียและจะถูกปฏิเสธในการนำเข้าประเทศหากปราศจากใบรับรองมาตรฐานสินค้านี้

องค์ประกอบที่สำคัญดำเนินการใน PVoC ดังนี้

 • การตรวจสอบภายนอกก่อนที่จะมีการจัดส่ง
 • การสุ่มตัวอย่างทดสอบและการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง
 • ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • การตรวจทานเอกสารของให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
 • การออกหนังสือรับรองการรับรองมาตรฐาน (COC) หรือรายงานไม่ผ่านมาตรฐาน (NCR) ตามความเหมาะสม

ความรับผิดชอบของ

ผู้นำเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ของพวกเขารับทราบถึงมาตรฐานคุณภาพที่นำเข้าและสินค้าของพวกเขาจะต้องมาพร้อมกับหนังสือ
รับรองการรับรองมาตรฐาน (COC) จากตัวแทน PVoC ที่ได้อนุญาต
ผู้ส่งออก ให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของตนตรงกับกฎระเบียบและข้อกำหนดคุณภาพของแทนซาเนียก่อนที่จะส่งโดยได้รับหนังสือรับรองที่จำเป็นของการตรวจสอบรับรอง (CoC) จากผู้ให้บริการ PVoC ที่ได้รับอนุญาตสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับโปรแกรม PvoC

TBS ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่มีคุณภาพดีเท่านั้นจึงสามารถนำเข้ามาในประเทศ จึงเสนอการป้องกันที่จำเป็นในเรื่องความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภคของประเทศแทนซาเนีย

ชนิดของการออกใบรับรอง 

เส้นทางA - ส่งออกเป็นครั้งคราว ไม่ต้องมีการลงทะเบียนสินค้า มีการทดสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบก่อนการส่งสินค้า การออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า หรือ CoC

เส้นทาง B – ผู้ส่งออกเป็นประจำ จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ มีการตรวจสอบสินค้าและสุ่มทดสอบผลิตภัณฑ์ การออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า หรือ CoC

เส้นทาง C - ผู้ส่งออกเป็นประจำและผู้ผลิตที่มีมูลค่าสินค้าสูง การออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ ตรวจเช็คใบอนุญาตและสุ่มทดสอบผลิตภัณฑ์ ใบรับรองมาตรฐานสินค้า หรือ CoC

อินเตอร์เทคได้ให้บริการเฉพาะกรณีตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้แก่

 • การยื่นคำขอใบรับรองออนไลน์
 • แจ้งสถานะใบรับรองอัตโนมัตผ่านอีเมล์
 • มีความยืดหยุ่นในการจัดส่งหนังสือรับรองตามความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับหนังสือรับรองการรับรองมาตรฐานสินค้าสำหรับการส่งออกไปประเทศแทนซาเนียสามารถพบได้ในแนวทางสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้า