สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม

อินเตอร์เทคให้บริการแก่ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และซัพพลายเออร์ ในด้านการทดสอบสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้าตั้งแต่ตัวอย่างประเภทผ้า ไปจนถึงชุดนอนเด็ก และเครื่องนุ่งห่ม

อินเตอร์เทค ได้รับการรองให้ทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ ทั้งมาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติ เช่น European Standards (EN), GB Standards ซึ่งออกให้โดย The Standardization Administration of China (SAC), the Chinese National Committee of the ISO and IEC, American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC), ASTM International (ASTM), the US Consumer Product Safety Commission (CPSC), รวมถึง CPSIA ฉบับใหม่, International Organization for Standardization (ISO)

อินเตอร์เทค ให้บริการฝึกอบรม และสัมมนาทางด้านเทคนิค และบริการจัดส่งข้อมูล ข่าวสาร ด้านกฏระเบียบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งทอ การทดสอบสิ่งทอ ฉลาก และอื่นๆ ไปยังลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ บริการให้คำปรึกษาของอินเตอร์เทค ช่วยในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนโปรแกรมการประกันคุณภาพและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ติดตามและปรับปรุงกระบวนการผลิต และช่วย

ในด้านมาตรการการดำเนินการแก้ไข

จากการที่ประเทศกำลังพัฒนาได้กลายเป็นแหล่งผลิตสินค้ามากขึ้น อินเตอร์เทค จึงขยายบริการด้านต่างๆเพื่อให้ใกล้กับแหล่งผลิตและสำนักงานที่เป็นแหล่งซื้อของลูกค้า อำนวยความสะดวกการตอบสนองที่รวดเร็วของลูกค้า ต่อการเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบต่างๆด้านสิ่งทอและรองเท้า ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วโลก

เราให้บริการที่หลากหลายเพื่อคลอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค 

 

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม

textiles-apparel_150x100px

การทดสอบเคหะสิ่งทอ

TH23_SL_Soft-Home-Furnishing_150x100px

การทดสอบสิ่งทอประสิทธิภาพสูง

TH23_SL_HP_150x100px

ทดสอบสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

TH23_SL_Eco_150x100px

สารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (SVHC) ภายใต้ระเบียบ EU (REACH)

TH23_SL_SVHC_150x100px

การทดสอบส่วนตกแต่งสิ่งทอ

TH23_SL_Accesories_150x100px

บริการการทดสอบแบบเร่งด่วน

TH23_SL_Accelerator_150x100px

การทดสอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

TH23_SL_PPE_150x100px

การทดสอบสารเคมีอันตรายที่ถูกจำกัดการใช้งาน (MRSL)ตามข้อกำหนด ZDHC MRSL 2.0

TH23_SL_ZDHC_150x100px

การทดสอบตามกฎข้อบังคับของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

TH23_SL_Regulation_150x100px