ทดสอบสิ่งทอ

เพื่อตอบสนองต่อกฎระเบียบของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความต้องการในคุณภาพที่สูงของผู้บริโภค ซึ่งนับวันจะเพิ่มขึ้น การทดสอบสิ่งทอช่วยให้ท่านลดความเสี่ยงและปกป้องผลประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภค

บริการการทดสอบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของอินเตอร์เทคมีดังต่อไปนี้

การชี้บ่งเส้นใย – ประเทศที่นำเข้าเครื่องนุ่งห่มและเคหะสิ่งทอส่วนมากกำหนดให้ป้ายชี้บ่งเส้นใยระบุประเภทและเปอร์เซ็นต์ส่วนประกอบของเส้นใย ในบางประเทศถึงขนาดใช้ส่วนประกอบของเส้นใยเป็นตัวกำหนดประเภทของโควต้า เจ้าหน้าที่ทดสอบที่มากด้วยประสบการณ์ของอินเตอร์เทคสามารถบ่งชี้เส้นใยและการผสมเส้นใย ซึ่งรวมถึงไผ่และแคชเมียร์

การทดสอบสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – แนวโน้มการบริโภคอย่างยั่งยืนได้ขยายครอบคลุมผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผู้ซื้อรายสำคัญในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ตอบสนองต่อความตื่นตัวของสาธารณะชนในเรื่องนี้โดยมองผลิตภัณฑ์สิ่งทอของตนเองในมุมมองของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน และจัดทำข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อินเตอร์เทคให้บริการการทดสอบด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย มุ่งเน้นไปที่การปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การทดสอบด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

 • สารต้องห้าม Azo และ สารเคมีต่างๆ ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศ (Ozone Depleting Chemicals)
 • ปริมาณโลหะหนัก (Heavy metals , สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticide Residues) และ สารกำจัดเชื้อรา (Fungicides) เช่น Dimethylfumarate
 • ปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde Content)
 • การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Textile Certification)
 • การทดสอบตามมาตรฐานของประเทศจีน (GB 18401)

ฉลากแนะนำในการดูแลรักษา – หลายประเทศมีมาตรฐานบังคับหรือสมัครใจสำหรับฉลากแนะนำในการดูแลรักษาสำหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อินเตอร์เทค ทำการทดสอบในหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้เพื่อกำหนดการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ

 • ความคงทนของสีต่อการซัก, การฟอกขาว และการซักแห้ง
 • การเปลี่ยนแปลงขนาด, ลักษณะที่ปรากฎ และ การรีด

การทดสอบสมรรถนะของผ้า – อินเตอร์เทคให้บริการทดสอบที่หลากหลายสอดคล้องตามมาตรฐานต่างๆด้านการทดสอบสมรรถนะของผ้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึง

 • การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก และ การซักแห้ง
 • ความคงทนของสีต่อแสง การขัดถู การซัก และสารฟอกขาว
 • การทดสอบทางกายภาพ – ความแข็งแรง, ความต้านการขัดถู และ ความต้านการขึ้นขน
 • การทดสอบทางเคมี – การวิเคราะห์เส้นใย และ ความเป็นกรดด่าง

การทดสอบการติดไฟ – เป็นเรื่องสำคัญที่วัสดุที่ใช้ในเครื่องนุ่งห่มต้องผ่านข้อบังคับเรื่องการติดไฟ โดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มของผู้ใหญ่และชุดนอนของเด็กที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องผ่านการยอมรับก่อนนำเข้าหรือจำหน่าย ซึ่งผ้าคลุมและพรมต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับเช่นกัน
การทดสอบการทนต่อความร้อนและไอน้ำ – โดยการใช้ sweating guarded hotplate อินเตอร์เทคทดสอบการทนต่อความร้อน (Rct) และการทนต่อไอน้ำ (Ret) ตามมาตรฐาน ISO 11092, EN 31092 และ ASTM F1898 การทดสอบการทนต่อความร้อน รับประกันการลดการระบายความร้อนที่ส่งผ่านตัวเสื้อผ้า ในขณะที่การทดสอบการทนต่อไอน้ำบ่งชี้เครื่องนุ่งห่มที่เข้าได้ดีกับเหงื่อที่ปล่อยให้ไอน้ำผ่านตัวผ้าและระเหยได้เร็วเพื่อช่วยให้สบาย การทดสอบเหล่านี้สามารถทำได้บนตัวผ้า ฟิล์ม ตัวเคลือบ โฟม และหนัง ซึ่งรวบถึงการประกบหลายๆชั้น สำหรับใช้ในเครื่องนุ่งห่ม ผ้านวม ถุงนอน ผ้าคลุม และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายกัน
 
นอกเหนือจากการทดสอบสิ่งทอตามที่ได้กล่าวข้างต้น อินเตอร์เทคยังให้บริการเต็มรูปแบบด้านการวิเคราะห์สารเคมีแต่ละชนิดที่พบในผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบหาความเป็นพิษ การรับรองสารเคมี และการประกันคุณภาพ
อินเตอร์เทคยังเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน General Organization for Export and Import Control (GOIEC) ในการออกใบรับรองการตรวจเพื่อการส่งออกของสิ่งทอ เสื้อผ้า พรม รองเท้า และกระเป๋า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของท่านถูกต้องตามกฎระเบียบใหม่การนำเข้าของประเทศอียิปต์

 

Need help or have a question? +66 2765 2999
 

Need help or have a question?

+66 2765 2999
TH:
+66 2765 2999