บริการด้านท่อส่งปิโตรเลียม

การทดสอบและวิเคราะห์ตรวจสอบท่อส่งปิโตรเลียม

อินเตอร์เทคบริการห้องปฏิบัติการทดสอบที่จะช่วยตรวจสอบและทดสอบท่อส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งจะทำให้การขนส่งสินค้าเป็นไปตามกฏระเบียบ และได้มาตราฐานตามข้อกำหนดของสินค้า การเก็บตัวอย่างจากท่อส่งสินค้าส่งให้ห้องทดลองทำการวิเคราะห์ทดสอบอย่างรวดเร็วและมากด้วยประสบการณ์จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและรู้ถึงปัญหาต่างๆ โดยทันที และพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนหากจำเป็น

การทดสอบและตรวจสอบท่อส่ง

  • บริการด้านการทดสอบ เก็บตัวอย่าง และตรวจสอบท่อส่งเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม