Intertek (www.intertek.com)

Global Energy Brochure

Intertek provides wide range of solutions for the energy industry. Find out how we can assist you locally and regionally.
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

บริการเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

บริการตรวจวัดและทดสอบวิเคราะห์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

อินเตอร์เทค ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพและตรวจวัดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทั้งประเภท ที่อยู่ที่โรงกลั่นน้ำมัน ท่อขนส่ง ถังเก็บบนบกและถังเก็บในเรือ ด้วยพนักงานสนามที่มีประสบการณ์ และห้องปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ใกล้กลับคลังก๊าซ เราให้บริการในด้านการวิเคราะห์คุณภาพ การตรวจวัด(ตรวจสอบ)ปริมาณก๊าซ ควบคุมการสูญหาย ระหว่างกระบวนการผลิต การจัดเก็บและขนส่ง

 

การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

 • วิเคราะห์หาค่าแอมโมเนีย, เออไซน์, คาร์บอนีล, คลอไรด์, สารประกอบออร์แกนิค
 • วิเคราห์หาส่วนประกอบต่างๆ ของก๊าซ
 • การกัดกร่อน
 • หาค่าน้ำ
 • หาค่าไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า,กำมะถัน
 • หาค่าเมอร์แคปแทน,สารปรอท
 • ค่าความชื้น ,ออกซิเจน
 • ก๊าซที่ไม่กลั่นตัว
 • ค่าความหนาแน่น
 • สารประกอบตัวยับยั้ง
 • การระเหยกลายเป็นไอ,ความดันไอ

 

การทดสอบก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ ก๊าซธรรมชาติเหลว

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านบริการเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ได้อย่างไร.