Intertek (www.intertek.com)

Global Energy Brochure

Intertek provides wide range of solutions for the energy industry. Find out how we can assist you locally and regionally.
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

บริการเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ได้ถูกขนส่งไปทั่วโลกโดยเรือลำเลียง ที่จัดสร้างขึ้นเฉพาะสินค้าประเภทนี้ เรามีส่วนสนับสนุนธุรกิจ LNG และสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยบริการด้านการขนส่ง การจัดเก็บสินค้า การส่งมอบจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง

การทดสอบคุณภาพและปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลว

  • ตรวจสอบการขนถ่ายสินค้า รวมทั้งรายงานการคำนวณค่าพลังงาน
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาการตกลงซื้อขาย (MSA)
  • จัดทำตารางคำนวณปริมาตรถังเก็บ LNG ทั้งถังบกและถังในเรือ
  • ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณน้ำมันที่ใช้ในเรือ (Bunker)
  • ตรวจสอบเรือก่อนและหลังรับส่งมอบ (On Hire / Off Hire Inspection)
  • ทดสอบวิเคราะห์ส่วนประกอบในก๊าซธรรมชาติเหลวและสิ่งเจือปน
  • ตรวจสอบสารปรอทตามกำหนด ISO 6978-2:2003

การทดสอบก๊าซธรรมชาติเหลว และก๊าซธรรมชาติ

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านบริการเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ได้อย่างไร.