Intertek (www.intertek.com)

Global Energy Brochure

Intertek provides wide range of solutions for the energy industry. Find out how we can assist you locally and regionally.
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ทดสอบและตรวจสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ

ลูกค้าด้านพลังงานชีวภาพของอินเตอร์เทค รวมทั้งโรงกลั่นพลังงานชีวภาพ ผู้ผลิต ผู้ผสม ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค และสถาบันวิจัย และหน่วยงานอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ของพลังงานชีวภาพที่ทำการตรวจสอบและทดสอบ จะมี ไบโอดีเซล เอทานอล และเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ลูกค้าด้านพลังงานชีวภาพมีความมั่นใจกับผลการทดสอบที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายนานาชาติทั้งนั้น ส่วนของห้องปฏิบัติการและส่วนของการทำงาน อินเตอร์เทคสามารถทำการทดสอบคุณภาพพลังงานชีวภาพ ตรวจสอบการปนเปื้อน การให้การรับรองคุณภาพ  การทดสอบสารตกค้าง และบริการทดสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การทดสอบและการตรวจสอบพลังงานชีวภาพ

  • การวิเคราะห์ทดสอบพลังงานชีวภาพ
  • การทดสอบเชื้อเพลิงไปโอดีเซล
  • การทดสอบเชื้อเพลิงชีวมวล
  • งานบริการการตรวจสอบความยั่งยืนของเชื้อเพลิงชีวภาพ
  • ดีเซลและน้ำมันเครื่องบินจากชีวมวล
  • การทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิง

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านทดสอบและตรวจสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้อย่างไร.