บริการตรวจสอบพืชและสินค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม

บริการตรวจสอบพืชและสินค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม DNA & GMO

การตรวจสอบการปนเปื้อนอาหารดัดแปรพันธุกรรมแบบ Qualitative คือ การตรวจสอบการปนเปื้อน GMOs ในผลิตภัณฑ์อาหาร  โดยการตรวจหายีนที่พบในพืช ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ดัดแปรพันธุกรรมคือ CaMV35S promoter และ NOS terminator เนื่องจากเป็นยีนที่มีการใช้มากที่สุดในการดัดแปรพันธุกรรม 
เทคนิคในการทดสอบมี 2 แบบ คือ Probes (qualitative), SYBR Green (qualitative)
การทดสอบครอบคลุมผลิตภัฑณฑ์ดังนี้
ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ธัญพืช ผลิตภัณฑ์มะละกอ ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง (ไม่รวมซีอิ๊วและน้ำมันถั่วเหลือง)