รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี

รอยัลเยลลี หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ของผึ้งที่ใช้เป็นอาหารสําหรับเลี้ยงตัวอ่อนของผึ้งนางพญา มีลักษณะเหมือนครีมข้นสีขาว และหมายความรวมถึงรอยัลเยลลีที่นําไประเหยน้ําออกจนแห้งด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสม มีลักษณะเป็นผงหรือเกล็ด หรือลักษณะอื่น

(๒) ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีรอยัลเยลลีผสมกับส่วนประกอบอื่นเช่นน้ําผึ้ง เกสรดอกไม้ หรือสิ่งอื่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านเคมีและเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่(294) พ.ศ. 2548