เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

อินเตอร์เทคฯ เป็นห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ในแต่ละวิธีทดสอบตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมปศุสัตว์ ในขอบข่ายดังนี้

1. Raw Meat (Chilled & Frozen)

2. Cooked Meat (Heat Treat + Reheat)

3. Cooked Meat-Heat Treat

4. Cooked Meat-COAT WITH NON Heat