Labelling Solutions

บริการตรวจสอบฉลากอาหาร ด้านข้อมูลความปลอดภัย ส่วนประกอบ ปริมาณอาหาร รวมถึงข้อมูลเพื่อการโฆษณา ตราสัญลักษณ์ต่างๆ และเครื่องหมาย อย.

ฉลากอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 367, 383, 401 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ ให้คำนิยามของฉลากอาหาร รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่อาหาร ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของภาชนะที่บรรจุอาหาร (รวมถึงแผ่นพับและฉลากคอขวด) โดยกำหนดให้อาหารทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ ข้อมูลที่แสดงบนฉลากอาหารนั้นสามารถจำแนกตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

     1. ข้อมูลความปลอดภัย ประกอบด้วย วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง คำเตือนต่างๆ (กรณีที่กฎหมายกำหนด)
     2. ข้อมูลความคุ้มค่า ประกอบด้วย ชื่อ/ประเภทของอาหาร ส่วนประกอบซึ่งเรียงลำดับตามปริมาณที่ใช้จากมากไปน้อย และปริมาณอาหาร (น้ำหนัก หรือปริมาตร) ในภาชนะบรรจุ
     3. ข้อมูลเพื่อการโฆษณา ได้แก่ รูปภาพและข้อความกล่าวอ้างต่างๆ
     4. ข้อมูลเพื่อแสดงความเชื่อมั่น ได้แก่ ยี่ห้ออาหาร ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้า เครื่องหมาย อย. (กรณีที่กฎหมายกำหนด) และตราสัญลักษณ์ต่างๆ
 
อินเตอร์เทคฯ มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับโลกสามารถให้บริการตรวจสอบฉลากเต็มรูปแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบด้านอาหารของเราให้บริการตรวจสอบฉลากในยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ แอฟริกาใต้ และโอเชียเนีย
ขอบข่ายการบริการ ดังนี้

'-Regulatory Translation
'-Artwork Validation
'-Translation Check
'-Recipe Check
'-Advisory Services