Food Inspection

บริการตรวจสอบสินค้าอาหาร

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร

ห่วงโซ่อุปทาน(supply chain)ของอาหารมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ การเพาะปลูก เพาะเลี้ยง การผลิต การแปรรูป การจัดเก็บ การขนส่ง และการจำหน่าย ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลากหลาย อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูปก่อนถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล อย่างเข้มข้นและใส่ใจ จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันความเสี่ยง และปกป้องตราสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ปลอดภัย ถูกต้องและเหมาะสม

 

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อาหารและการเกษตร

PPI : Pre Production Inspection

DPI : During Production Inspection

FRI : Final Random Inspection

LS : Loading supervision