การทดสอบด้านเคมี

บริการวิเคราะห์และทดสอบด้านเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

วิเคราะห์และทดสอบด้านเคมี

ห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางเคมีสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยมุ่งเน้นให้การบริการทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ แม่นยำ และรวดเร็วภายใต้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ดำเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น GC-MS/MS, LC-MS/MS, ICP-MS

และสอดคล้องตามกฎหมายได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 414 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

 

ขอบข่ายการทดสอบ

1. Nutrition labelling, Carbohydrate, Total Sugar

2. Pesticide residues, Melamine

3. Mycotoxin, Aflatoxin

4. Food additive, Antioxidants

5. Synthetic Color, Vitamin

6. Mineral & Heavy metal

7. Chemical test, Fat, Protein, Ash, Moisture

8. Antibiotic, Malachite green, Nitrofuran metabolit, Tetracycline group, Fluoroquinolone group, Sulfonamide เป็นต้น

9. Allergen, GMO

10. Agricultural testing