Intertek (www.intertek.com)
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+66 2 765 2999
 
 

การปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฏหมาย

อินเตอร์เทคมุ่งเน้นที่จะนำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือและถูกต้องไว้ในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามการนำเสนอดังกล่าวปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทอินเตอร์เทคไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อของความสมบูรณ์ของเนื้อหา, ตัวบทกฏหมาย หรือ ความน่าเชื่อของข้อมูลที่เสนอในเว็บไซต์นี้

ไม่รับประกัน, สัญญา และ/หรือ เป็นตัวแทนใดๆ ทั้งการแสดงตนและไม่แสดงตนโดยถูกกำหนด, มาตราฐาน, ถูกต้องแม่นยำ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่งของเนื้อหาที่ถูกเสนอในเว็บไซต์ และความไม่เหมาะสม หรืออย่างอื่นอย่างใดของเนื้อหาที่เป็นกรณีเฉพาะ

เราไม่สามารถและรับประกันว่าเว็บไซค์นี้ปราศจากไวรัสต่างๆ หรือสิ่งอื่นที่มีคุณสมบัติทำลายคอมพิวเตอร์ให้เสียหาย

เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือต่อเนื่องค่าความเสียหายอย่างอื่น ไม่ว่าที่เกิดขึ้นในสัญญา, การละเมิดสิทธิหรืออื่นๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้ (หรือไม่สามารถที่จะใช้) เว๊บไซต์นี้ หรือจากการใช้ (หรือล้มเหลวที่จะใช้) ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซค์อื่นซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราซึ่งเราไม่สามารถและไม่รับผิดชอบข้อมูลหรือเนื้อหานั้นๆ การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่เป็นที่รับรองโดยอินเตอร์เทค หรือเนื้อหาการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์, เสนอหรือขายบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเช่นเว็บไวต์ที่ไม่มีการรับรองว่าปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นที่มีคุณสมบัติทำลายคอมพิวเตอร์ให้เสียหาย เราไม่สามารถและไม่รับผิดชอบการเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้เราไม่รับผิดชอบสื่อการโฆษณาจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฏหมาย ได้อย่างไร.