Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

การตีความข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยTIS/OHSAS 18001

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความแตกต่างของ OHSAS 18001 กับ TIS 18001
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวทางในการจัด ทำระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OHSAS 18001/TIS 18001
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับทราบถึงมุมมองของ ผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรอง

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

9:00 – 12:00

 • การพัฒนามาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การตีความข้อกำหนด 18001
 • ข้อกำหนดทั่วไป
 • การทบทวนสถานะเบื้องต้น
 • นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การประเมินความเสี่ยง
 • กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
 • การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

13:00 – 16:00

 • การนำไปใช้และการปฏิบัติ
 • โครงสร้างและความรับผิดชอบ
 • การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกและความรู้ความสามารถ
 • การสื่อสาร
 • เอกสารและการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การจัดซื้อและการจัดจ้าง

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

วันที่ 2

9:00 – 12:00

 • การนำไปใช้และการปฏิบัติ
 • การควบคุมการปฏิบัติ
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน
 • การเตือนอันตราย

13:00 – 16:00

 • การตรวจสอบและแก้ไข
 • การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ
 • การตรวจประเมิน
 • การแก้ไขและการป้องกัน
 • การจัดทำและเก็บบันทึก
 • การทบทวนการจัดการ

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร , คณะทำงาน OHSAS 18001/TIS 18001, EMR, SMR, จป. วิชาชีพ

 

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.


ค่าใช้จ่าย : ราคา 4,000 บาท (สมาชิก) / ราคา 5,000 บาท (บุคคลทั่วไป)

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว - ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการตีความข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยTIS/OHSAS 18001 ได้อย่างไร.