Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

การตรวจประเมินภายใน TIS/OHSAS 18001:2007

 1.  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายในและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
 2. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถตีความข้อกำหนดของ OHSAS 18001:2007 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน
 3. ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงการวางแผนในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน
 4. ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงการเตรียมการในการตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)
 5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐาน ในการตรวจประเมิน
 6. ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียน ใบร้องขอให้มีการแก้ไข (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริง และเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน
 7. ผู้ฝึกอบรมสามารถ เขียนรายงานผล การตรวจประเมินเพื่อ ให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ 1

9:00 – 12:00

 • หลักการและประเภทของการตรวจติดตาม
 • ทบทวนข้อกำหนด
 • Work Shop 1 การทบทวนข้อกำหนด

13:00 – 16:00

 • การวางแผนการตรวจประเมิน
 • Work Shop 2 การทำโปรแกรมการตรวจประเมิน
 • การเตรียมการในการตรวจประเมิน
 • Work Shop 3 การทำรายการการตรวจประเมิน

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

วันที่ 2
9:00 – 12:00

 • การดำเนินการตรวจประเมิน
 • Work Shop 4 เทคนิคการตั้งคำถาม

13:00 – 16:00

 • การดำเนินการตรวจประเมิน (ต่อ)
 • Work Shop 5 การเขียนใบ CARs
 • การรายงานผล การตรวจติดตาม และการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • Work Shop 6 การพิจารณาการตอบสนอง CARs

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร,
 • คณะทำงาน OHSAS 18001/TIS 18001,
 • EMR, SMR,
 • จป.วิชาชีพ

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 4,000 บาท (สมาชิก) / ราคา 5,000 บาท (บุคคลทั่วไป)

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการตรวจประเมินภายใน TIS/OHSAS 18001:2007 ได้อย่างไร.