Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

แนะนำข้อกำหนดด้านการจัดการพลังงานเบื้องต้น มาตรฐาน ISO 50001:2011

ความเข้าใจและความตระหนักของพนักงาน ช่วยทำให้การจัดทำระบบการจัดการพลังงานประสบความสำเร็จและก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานของการจัดการพลังงานและการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งเกิดความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO50001

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00

 • ภาพรวมของการบริหารจัดการพลังงานตามกรอบ ISO 50001
 • พัฒนาการของการจัดการพลังงาน
 • ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อองค์กร
 • เทคนิคการหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
 • แนวทางการดำเนินจัดการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเบื้องต้น( ความร้อน แสงสว่าง ไฟฟ้ากำลัง อัดอากาศ พัดลม เตา ไอน้ำ ระบบทำความเย็น เบื้องต้น)
 • ชนิดและประเภทของพลังงาน
 • ความเชื่อมโยง EnMS กับมาตรฐาน ISO 14001 (EMS) และ ISO 9001
 • ข้อแตกต่างระหว่างการจัดการพลังงานในมาตรฐาน ISO 50001, EN 16001 และ ระบบการจัดการพลังงานตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 • ข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ EnMs

13:00 – 16:00

 • นโยบาย EnMS , การวางแผนพลังงาน และ การทบทวนด้านพลังงาน
 • การจัดทำฐานพลังงานอ้างอิง
 • การควบคุมการปฏิบัติการ
 • การจัดการเอกสารระบบจัดการพลังงาน
 • การจัดทำระบบความสามารถ อบรม และ ความตระหนัก
 • การตรวจติดตามภายใน

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น และการถามตอบ

ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร , ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน, คณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านพลังงาน


ระยะเวลา : 1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.


ค่าใช้จ่าย : ราคา 2,000 บาท (สมาชิก) / ราคา 2,500 บาท (บุคคลทั่วไป)

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

วันที่อบรม : 5 ก.ค. 56

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านแนะนำข้อกำหนดด้านการจัดการพลังงานเบื้องต้น มาตรฐาน ISO 50001:2011 ได้อย่างไร.