Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า Customer Complaint สำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2008

ในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 นั้นองค์กรจะต้องมุ้งเน้นลูกค้าเป็นหลัก เพื่อที่จะวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์/บริการไปสู่ตลาดภายนอก ลูกค้านับว่าเป็นสิ่งสำคัญการที่จะทำให้ลูกค้าหันกลับมาใช้บริการ หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ต้องสร้างความพอใจให้ลูกค้า แต่อย่างไร

ก็ตามการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาจจมีข้อบกพร่องที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ จึงร้องเรียนมายังองค์กร ฉะนั้นองค์กรจะต้องขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไป และป้องกันไม่เกิดซ้ำขึ้นอีก หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเทคนิคที่จะแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่ดี
 • เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการทำงานและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 • เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันข้อร้องเรียนลูกค้าในอนาคต

เนื้อหาหลักสูตร
9:00 – 12:00  

 • ลักษณะของความต้องการของลูกค้า
 • ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อองค์กร
 • สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียน
 • การกำหนด KPI ของข้อร้องเรียนลูกค้า
 • การกำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 • วิธีการปฎิบัติเมื่อลูกค้ามีการร้องเรียน
  • ทางโทรศัพท์
  • ทางจดหมาย/อีเมล
  • ไปพบลูกค้าเพื่อรับข้อร้องเรียน
  • ลูกค้ามาร้องเรียนถึงองค์กร
   

13:00 – 16:00

 • เทคนิคการสื่อสารข้อร้องเรียนจากลูกค้าภายในองค์กร
 • การค้นหาปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน
 • การตรวจสอบและทบทวนการแก้ไขและป้องกัน
 • เทคนิคการสื่อสารการแก้ไขป้องกันข้อร้องเรียนกลับไปยังลูกค้า

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : เจ้าของกิจการ ผู้บริหารขององค์กร ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร(QMR) คณะทำงานด้านคุณภาพ บุคคลที่สนใจ

ระยะเวลา : 1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 3,000 บาท 

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า Customer Complaint สำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้อย่างไร.