ตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวิเคราะห์ ทางด้านเคมี กายภาพ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์และให้การรับรองผลการวิเคราะห์ ที่ถูกต้องและแม่นยำ

ห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถบริการตรวจวิเคราะห์ ทางด้านเคมี กายภาพ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์และให้การรับรองผลการวิเคราะห์ ที่ถูกต้องและแม่นยำ

  • บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
  • บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
  • บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  • ตรวจวัดแสงสว่าง เสียง ความร้อน
  • รายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • บริการวิเคราะห์น้ำ เช่น น้ำอุปโภค บริโภค, น้ำบาดาล, น้ำทะเล น้ำเสีย
  • บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ตะกอน กากของเสีย และอื่นๆ

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999