บริการการรักษาระบบห่วงโซ่อุปทานต่างๆ

อินเตอร์เทคให้บริการรักษาระบบความปลอดภัยในระบบห่วงโซ่อุปทานแก่ รัฐบาล สนามบิน องค์กรศุลกากร หน่วยงานกรมท่าเรือ และธุรกิจอื่นๆ เพื่อป้องการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระบบห่วงโซ่อุปทาน

อินเตอร์เทคบริการให้คำปรึกษาดังนี้

  • การประเมินภัยคุกคามและความเสี่ยงจากระบบห่วงโซ่อุปทาน
  • วางแผนระบบรักษาความปลอดภัย และการพัฒนากระบวนงานและการตรวจสอบ
  • ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยตามที่ลูกค้าต้องการ
  • การดำเนินงานของท่าเรือและสนามบิน ในด้านการอำนวยความสะดวกในการสแกนสินค้า
  • การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกระดับ

การบริการในระบบห่วงโซ่อุปทานของเรารวมไปถึง

  • สแกนสินค้า
  • การตรวจสอบความปลอดภัย
  • ที่ปรึกษาระบบรักษาความปลอดภัย
  • บริการฝึกอบรมและการพัฒนา