ตรวจประเมินโรงงาน

จากการดำเนินงานมากกว่า 100ปี อินเตอร์เทค ช่วยเหลือในการทวนสอบระบบของผู้ส่งมอบและผู้ผลิต ตามความต้องการของผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบและผู้ผลิตของท่านสามารถปฎิบัติได้อย่างสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ค้าปลีกอย่างแท้จริง

  • Supplier Best Practices
  • Halal Verification Program