ตรวจประเมินความปลอดภัยอาหาร

กว่า 100 ปีที่เ ราไม่เพียงแต่ให้การช่วยเหลือลูกค้าในการระบุโครงสร้างมาตรฐานสำหรับการรายงานความปลอดภัยของอาหาร การจัดส่งสินค้า คลังกระจายสินค้า และการใช้วัตถุดิบเท่านั้น แต่ยังสร้างกระบวนการทางธุรกิจจากการประเมินในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยจากอันตราย และมาตรฐานที่สามารถดำเนินการได้โดยง่ายและจัดทำโดยทีมงานภายในขององค์กรได้ด้วยตนเอง

อินเตอร์เทคเสนอบริการการตรวจประเมินและการทบทวน (รวมถึงการตรวจความพร้อมก่อนการตรวจประเมินจริง) บริการในทุกระดับตั้งแต่จากระดับฟาร์มเพื่อให้ครอบคลุมการประเมินของการผลิตอาหารและระบบการจัดการด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบ HACCP, ISO22000, SQF, GMP, การปฏิบัติที่ดีของผู้ส่งมอบ (Supplier Best Practice), คลังสินค้า / การกระจายสินค้า และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล (personal care product) ทั้งหมดเหล่านี้มีพร้อมบริการเพื่อการตรวจติดตามและทำให้โปรแกรมความปลอดภัยอาหารของท่านเป็นไปอย่างเหมาะสมตลอดซัพพลายเชน

การตรวจประเมินความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices หรือ GMP) และการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP)  เป็นพื้นฐานของการตรวจประเมินนั้น  (เช่น ISO22000) เพื่อทวนสอบว่ามาตรฐานความปลอดภัยอาหารยังถูกนำไปปฏิบัติได้ตามมาตรฐานกำหนดหรือไม่  การบรรลุซึ่งความสำเร็จของความปลอดภัยอาหารที่สะท้อนจากการตรวจประเมินความปลอดภัยอาหารนั้นจะช่วยแสดงให้ลูกค้าของท่านเห็นว่า ท่านมีความตั้งใจจริงที่จะทำให้อาหารมีคุณภาพและความปลอดภัยและสอดคล้องเป็นไปตามกฏหมายกำหนด

พันธกิจของอินเตอร์เทค เราไม่เพียงแต่จัดหาการบริการที่ครบวงจรเพื่อบริการงานด้านอาหารให้แก่ท่านเท่านั้น แต่เรายังสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่ท่านด้วยเช่นกัน และยังช่วยเพิ่มมูลค่าและความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมของท่านได้อย่างต่อเนื่อง