ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร

อินเตอร์เทค ช่วยเหลือท่านในด้านตรวจสอบและ ผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการตามมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งมีเครือข่ายให้บริการกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ห่วงโซ่อุปทาน(supply chain)ของอาหารมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ การเพาะปลูก เพาะเลี้ยง การผลิต การแปรรูป การจัดเก็บ การขนส่ง และการจำหน่าย ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลากหลาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูปก่อนถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล อย่างเข้มข้นและใส่ใจ จึงมีความหมาย ต่อการป้องกันความเสี่ยง และปกป้องตราสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ปลอดภัย, ถูกต้องและเหมาะสม

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อาหารและการเกษตร

  • PPI : Pre Production Inspection
  • DPI : During Production Inspection
  • FRI : Final Random Inspection
  • LS : Loading supervision