บริการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์อาหาร

จากการดำเนินงานของ อินเตอร์เทค ซึ่งมีเครือข่ายและห้องปฎิบัติการทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งการให้บริการของอินเตอร์เทค จะให้บริการฝึกอบรมพัฒนาความสามารถในด้าน ระบบ, ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและรักษามาตรฐานได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม

  • ช่วยพัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับหรือ Traceability จนถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและส่วนผสม
  • การประยุกต์ใช้งานความปลอดภัยของอาหาร และลดอัตตราความเสี่ยงด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์
  • อบรมและยกระดับโดยเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญระบบมาตรฐานสากลด้านอาหารปลอดภัย อาทิเช่น  GMP/HACCP, BRC, FS22000, IFS รวมทั้งฮาลาล, เทคนิคการตรวจสอบ, ประเมินความเสี่ยงและระบบการป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์
  • กลยุทธ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้สอดคล้องกับความปลอดภัย กฎหมาย และคุณภาพ
  • เชื่อมโยงการพัฒนาและทวนสอบฮาลาล โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลามและผู้ชำนาญการด้านระบบ