ทดสอบบรรจุภัณฑ์อาหาร

บรรจุภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและความปลอดภัย นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการ

คุณภาพและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์และวัสดุสัมผัสอาหาร ตือ สิ่งสำคัญลำดับแรก ซึ่งผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และ หน่วยงานรัฐ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ให้ความสำคัญ

ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยของห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์และวัสดุสัมผัสอาหาร อินเตอร์เทคให้ความเชื่อมั่นว่าบรรจุภัณฑ์ของท่านสอดคล้องกับกฏระเบียบข้อบังคับที่จำเป็นทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อให้สินค้าของท่านออกสู่ตลาดในเวลาที่รวดเร็วและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย  โดยทีมวิเคราะห์ทดสอบของอินเตอร์เทค จะทำงานเคียงคู่กับท่านเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติก  เวลา และ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ พร้อมกับช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรน์ของท่านในเวลาเดียวกันอีกด้วย

อินเตอร์เทค ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์และวัสดุสัมผัสอาหารได้หลากหลายประเภท ตั้งเซรามิก อีนาเมล ไม้ รวมถึงพลาสติก ครอบคลุมหัวข้อการทดสอบ เช่น   

  • การทดสอบการแพร่กระจายของสารจากบรรจุภัณฑ์
  • การทดสอบการแพร่กระจายของสารจากวัสดุสัมผัสอาหาร
  • การทดสอบหาสาร Bisphenol A

ซึ่งมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ European Commission Directive U.S. FDA และ California Tableware Safety Program (Proposition 65)เป็นต้น นอกจากมาตรฐานการทดสอบของต่างประเทศแล้ว เรายังให้บริการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 295 และ 92 อีกด้วย