แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา ต้องเป็นไปตาม มอก. 2879-2560

June 29, 2020

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพาที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยต้องเป็นไปตาม มอก. 2879-2560

ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกฏกระทรวงของกระทรวงอุตสาหกรรมวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ซึ่งกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2879-2560 โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 150 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 มิถุนายน 2563)

ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อทำและเพื่อแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับได้ทันทีตั้งแต่บัดนี้ สาระสำคัญของมาตรฐานแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆคือ เซลล์และแบตเตอรี่ที่ใช้ในการประกอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2217 และสำหรับแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าเองมาตรฐานได้อ้างอิงกับ มอก. 1561 ทั้งนี้ มอก. 2879-2560 ยังได้กำหนดรายละเอียดเรื่องเครื่องหมายและข้อแนะนำไว้เป็นการจำเพาะด้วย

                                       Power_bank01 Power_bank03

อินเตอร์เทคเป็นหน่วยงานทดสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครอบคลุม มอก. 2879-2560 และยังได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ผู้ประกอบการติดต่ออินเตอร์เทคเพื่อรับบริการการได้ที่:

ณัฐนันท์ สุวัฑฒนา
Global Market Access Program
Tel: +66 2 765 2888 Ext 1225
Mobile: +66 81 996 7718
Email: natthananta.s@intertek.com

อินเตอร์เทค ผู้นำการทดสอบตรวจสอบให้การรับรองและประกันคุณภาพครบวงจรทั้งระบบและผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการและสำนักงานทั่วโลกมากกว่า 1,000 แห่ง พนักงานมากกว่า 46,000 คนกระจายอยู่มากกว่า 100 ประเทศ มีนวัตกรรมการบริการเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินการของลูกค้าแต่ละรายครบถ้วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ‘บริการคุณภาพครบวงจร’ ด้วยความเชี่ยวชาญ ถูกต้องแม่นยำ สม่ำเสมอและเอาใจใส่ ช่วยให้ลูกค้ามุ่งพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ29 Jun 2020
Portable Battery Storage has been regulated to comply with TIS 2879-2560 (2017)

Effective 16 November 2020, Portable Battery Storage products, such as power banks, that is manufactured or imported into Thailand shall comply with TIS 2879-2560 (2017).
The ministerial regulation issued date 2 June 2020 under the Ministry of Industry has enforced Portable Battery Storage products to be complied with TIS 2879-2560 (2017), effective 150 days after the announcement under the government gazette (announced under the gazette on 19 June 2020)
Manufacturers or importers can process for certification on this regulated product by now. The major requirements according to the standard are that the cells or battery that is used for the storage shall comply with TIS 2217, and the product test standard is referred to TIS 1561. The standard TIS 2879 also give details on marking and instruction requirements.
Intertek is a notified testing lab by TISI including TIS 2879 standard and Intertek is a third-party lab that has obtained ISO/IEC 17025 accreditation. Contact Intertek to certify the products at:

Natthananta Suvatthana Intertek
Global Market Access Program
Tel: +66 2 765 2888 Ext 1225
Mobile: +66 81 996 7718
Email: natthananta.s@intertek.com

About Intertek
Total Quality. Assured.
Intertek is a leading Total Quality Assurance provider to industries worldwide. Our network of more than 1,000 laboratories and offices and over 46,000 people in more than 100 countries, delivers innovative and bespoke Assurance, Testing, Inspection and Certification solutions for our customers’ operations and supply chains. Intertek Total Quality Assurance expertise, delivered consistently with precision, pace and passion, enabling our customers to power ahead safely.