ประกาศแบน พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส ลงราชกิจจานุเบกษา มีผล 1 มิ.ย. 2563

June 01, 2020

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง และมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้ โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

 paraquat_1 paraquat

บัญชี 1 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
บัญชี 1.1 รายชื่อสารควบคุม
ลำดับที่ 53 คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)
ลำดับที่ 54 คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl)
ลำดับที่ 352 พาราควอต (paraquat)
ลำดับที่ 353 พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride)ลำดับที่ 354 พาราควอตไดคลอไรด์ [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat dichloride [bis (methyl sulfate)]}

ข้อ 2 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศฉบับนี้ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป.

อินเตอร์เทคฯ เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามระบบคุณภาพ ISO 17025:2017
ซึ่งให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานสากลโดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์
ปัจจุบันห้องปฏิบัติการอินเตอร์เทคฯ มีความสามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างตามที่กฏหมายประกาศแบน
“พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส” ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อมิถุนายน 2563 แล้ว ทั้ง 5 รายการดังนี้

• คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)
• คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl)
• พาราควอต (paraquat)
• พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride)
• พาราควอตไดคลอไรด์ [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat dichloride [bis (methyl sulfate)]}

 ติดต่อเราวันนี้ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร ที่ Tel. 02-7009600 ext. 222, 203