Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

ISO 45001 Lead Auditor Training (CQI and IRCA Certified)

วัตถุประสงค์ ทราบหลักการ แนวปฏิบัติ และการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ รวมถึงการตีความข้อกำหนด และการกำหนดขอบข่ายในการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 5 วัน* 

วิธีการการฝึกอบรม 

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ ข้อสอบ

** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

Public ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

In-house ค่าอบรม ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์

 1. ทราบหลักการ แนวปฏิบัติ และการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ รวมถึงการตีความข้อกำหนด และการกำหนดขอบข่ายในการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
 2. ทราบเทคนิค กระบวนการ รวมทั้งหลักการประเมินความเสี่ยงและโอกาส การตอบสนองและการเตรียมการต่อภาวะฉุกเฉิน
 3. ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน รวมทั้งสามารถรวบรวม วิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบ และการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาหลักสูตร
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ในการอบรม 5 วันที่ได้รับการรับรองโดย CQI and IRCA Certified และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบ อย่างละเอียดเพื่อให้ท่านได้รับ ข้อมูลในเรื่องระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการตรวจประเมินระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างครบถ้วนซึ่งครอบคลุม ถึงหัวข้อต่อไปนี้:
 1. ความรู้พื้นฐาน เนื้อหา และหลักการที่สำคัญของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. คำจำกัดความและคำอธิบายที่ใช้ในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และข้อกำหนดในการตรวจประเมิน
 4. เทคนิค กระบวนการ รวมทั้งหลักการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
 5. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 6. การนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนดโครงสร้างองค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบ นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 7. กิจกรรมในการตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมทั้งวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินบทบาทความรับผิดชอบและทักษะของผู้ตรวจประเมิน การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน
 8. การเปรียบเทียบมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระหว่าง ISO 45001 กับ OHSAS18001 และ มอก.18001โดยเน้นในเรื่องข้อแตกต่าง สิ่งที่คล้ายคลึงกัน ประโยชน์ของการดำเนินการตามมาตรฐานทั้งสองไปพร้อมๆ กัน
 9. หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินกับ IRCA (https://www.quality.org/)
Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
 2. บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจจะเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่างๆ ในการตรวจติดตามหรือผู้สนใจทั่วไป
 4. ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐาน และความเข้าใจในมาตรฐานพอสมควร รวมถึงการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้
 5. ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและบริการที่เกี่ยวข้อง