Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Food Safety Management System Auditor Lead Auditor Training Course IRCA 17236

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ด้านความปลอดภัยของอาหาร ที่ต้องการทำความเข้าใจ กับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร และทักษะที่จำเป็นที่ใช้ในการตรวจประเมินมาตรฐาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 5 วัน* 

วิธีการการฝึกอบรม 

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ ข้อสอบ
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

 Public ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

In-house ค่าอบรม ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ด้านความปลอดภัยของอาหาร ที่ต้องการทำความเข้าใจ กับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร และทักษะที่จำเป็นที่ใช้ในการตรวจประเมินมาตรฐาน 

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ของอาหารอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรนี้ ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ ถึงพื้นหลังของอุตสาหกรรม อาหารเพื่อที่จะใช้ในการประเมิน ความเพียงพอของการออกแบบ เครื่องมือ และการปรับปรุงระบบการจัดการด้านความ ปลอดภัยของอาหาร ตามมาตรฐาน FSSC 22000 และ ISO 19011โดยเมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถที่จะเข้าใจถึง : 

 • จุดประสงค์พื้นฐานของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งหลักการ
 • กระบวนการ และเทคนิคที่ใช้กับการประเมิน และการจัดการกับ อันตรายอาหารปลอดภัย, รวมถึงความสำคัญ ของสิ่งเหล่านี้กับ 
 • ผู้ตรวจประเมินระบบ การจัดการด้านความ ปลอดภัยของอาหาร 
 • จุดประสงค์เนื้อหาสาระ และความสัมพันธ์ของมาตรฐานระบบการจัดการ FSSC 22000,อนุกรมISO 9000:2000, ISO 15161:2002 และแนวทางในการปฏิบัติของภา
 • อุตสาหกรรมและกฎหมายที่กี่ยวกับ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร 
 • บทบาทของผู้ตรวจประเมิน ในการวางแผน ดำเนินการตรวจ รายงาน และติดตามการตรวจ ประเมินระบบ 
 • การจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ตามแนวทาง ISO 19011 
 • ความต้องการของ FSSC 22000 ในการตรวจประเมินระบบ การจัดการด้านความปลอดภัย ของอาหารขององค์กร
เนื้อหาหลักสูตร 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ในการอบรม 5 วันที่ได้รับการรับรอง โดย IRCA (International Register of Certificated Auditor, UK ) และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการ ออกแบบละเอียดเพื่อให้ท่าน ได้รับข้อมูลในเรื่องระบบ การจัดการด้านความปลอดภัย ของอาหาร และการตรวจประเมินระบบการจัดการด้าน ความปลอดภัยของอาหาร อย่างครบถ้วนซึ่งครอบคลุม ถึงหัวข้อต่อไปนี้:

ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • กฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • การรับรองและประเภทของการตรวจประเมิน 
 • การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคามปลอดภัยของอาหาร 
 • การตีความมาตรฐาน FSSC 22000 
 • เครื่องมือและเทคนิค 
 • การวางแผนการตรวจประเมิน ISO 22004 
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การดำเนินการตรวจประเมิน 
 • การเขียน CAR 
 • การเขียน checklist 
 • ข้อกำหนดในการขอการรับรอง 
 • ทักษะการสัมภาษณ์ 
 • การขึ้นทะเบียนกับ IRCA 
 • การเขียนรายงาน
 • แบบทดสอบของ IRCA
สอนไทย สอบไทย รับรองโดย IRCA ได้ใบรับรองภายใน 30 วัน สอบซ่อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการทดสอบในวันสุดท้ายของการเข้าอบรม การทดสอบนี้จะครอบคลุมหัวข้อในการอบรมโดยมีระยะเวลา 2 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านอยู่ที่ 70% ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพกับ IRCA (International Register of Certificated Auditor, UK)

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร (FSMS) 
 • ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน 
 • ทีมผู้ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ส่งมอบ (Supplier Audit) 
 • ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบการจัดการด้านความปบลอดภัยของอาหาร (FSMS) 
 • ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการด้านความปบลอดภัยของอาหารและบริการที่เกี่ยวข้อง