Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Quality Management System Lead Auditor ISO 9001:2015 IRCA Reg 18086

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ในการอบรม 5 วันที่ได้รับการรับรอง โดย IRCA (International Register of Certificated Auditor,UK) และเป็นหลักสูตร ที่ได้รับการออกแบบ อย่างกระชับเพื่อให้ท่าน ได้รับข้อมูลในเรื่องระบบ การบริหารคุณภาพและการตรวจประเมินอย่างครบถ้วน

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 5 วัน* 

วิธีการการฝึกอบรม 

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ ข้อสอบ

** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

 Public ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

In-house ค่าอบรม ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ในการอบรม 5 วันที่ได้รับการรับรอง โดย IRCA (International Register of Certificated Auditor,UK) และเป็นหลักสูตร ที่ได้รับการออกแบบ อย่างกระชับเพื่อให้ท่าน ได้รับข้อมูลในเรื่องระบบ การบริหารคุณภาพและการตรวจประเมินอย่างครบถ้วน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าอบรม (Pre-Requisite)

ผู้สมัครฝึกอบรมควรมีความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม ดังนี้

ระบบการจัดการ

 • ความรู้พื้นฐานหลักการของวงจร PDCA (Plan - Do – Check – Act)
 • องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการและความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง, นโยบาย, วัตถุประสงค์, การวางแผนการ, การนำไปปฏิบัติ การวัด, การทบทวน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การบริหารงานคุณภาพ
 • แนวคิดพื้นฐานและหลักการบริหารงานคุณภาพ 7 ประการ (ตามมาตรฐาน ISO 9000) :
  • การให้ความสำคัญกับลูกค้า
  • ความเป็นผู้นำ
  • การมีส่วนร่วมของบุคลากร
  • การบริหารเชิงกระบวนการ
  • การปรับปรุง
  • การตัดสินใจตามพื้นฐานของหลักฐานที่พบ
  • การบริหารความสัมพันธ์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า
 • ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ (ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 9001 และนิยาม คำศัพท์ ที่ใช้ในมาตรฐาน ตามที่กำหนดใน ISO 9000 ซึ่งผู้สมัครฝึกอบรมอาจเรียนหลักสูตร IRCA Certified QMS Foundation หรือหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 9001 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่ามาก่อน
หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • หลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพได้
 • ขั้นตอนในการรับรอง การขึ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความแตกต่างระหว่าง การรับรองการขึ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ
 • ขั้นตอนในการวางแผนการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการเตรียมการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ การจัดทำรายการการตรวจประเมิน เมตริกซ์ของข้อกำหนด การประมาณช่วงเวลาในการตรวจ การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมินเบื้องต้น การจัดตั้งทีมผู้ตรวจ และการเตรียมแผนการตรวจติดตาม
 • การดำเนินการตรวจประเมินและเทคนิคในการตรวจ การเขียนรายงาน และการตรวจติดตามข้อบกพร่องรวมทั้งวิธีการตรวจประเมิน เทคนิคการตั้งคำถาม บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
 • ข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับองค์กร IRCA (www.irca.org)
 • Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • สามารถตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 และตรวจประเมินตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และ ทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ
 • ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมิน รวมทั้งสามารถรวบรวม วิเคราะห์ หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • องค์กรที่เตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (QMS)
 • ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
 • ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
 • ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการคุณภาพและบริการที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคทักษะการตรวจประเมินจากหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้จัดการงานรับรองระบบบริหารโดยตรง