Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Environmental Management System Auditor Lead Auditor Course IRCA 18093

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น EMR , ผู้ที่รับผิดชอบการตรวจ ประเมินเพื่อให้การรับรอง ( 3 rd Party Auditor), การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ (2 nd Party Auditor) รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการทำระบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรได้ถูกออกแบบ มาเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้รับความรู้และทักษะ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจประเมินระบบ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 5 วัน* 

วิธีการการฝึกอบรม 

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ ข้อสอบ

** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

Public ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

In-house ค่าอบรม ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น EMR , ผู้ที่รับผิดชอบการตรวจ ประเมินเพื่อให้การรับรอง ( 3 rd Party Auditor),การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ (2 nd Party Auditor) รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการทำระบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหลักสูตรได้ถูกออกแบบ มาเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้รับความรู้และทักษะ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจ ประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ตามแนวทางของมาตรฐาน การตรวจ ISO 19011 เพื่อใช้แนวทางในการตรวจประเมินระบบ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำระบบ ให้สอดคล้องกับแนวทาง ของการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรอง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • จุดประสงค์ของระบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และอธิบายหลักการ กระบวนการ และเทคนิคที่ใช้กับการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ รวมถึงความสำคัญ ของสิ่งเหล่านี้สำหรับ ผู้ตรวจประเมิน ระบบการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม
 • จุดประสงค์ , เนื้อหาสาระ และ ความสัมพันธ์ ของ ISO 14001:2015 กับอนุกรมมาตรฐาน และความเกี่ยวของกับกฎหมาย
 • บทบาทของผู้ตรวจประเมินที่จะวางแผน ดำเนินการตรวจ รายงาน และติดตามการตรวจประเมินตามแนวทาง ISO 19011
 • ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015
 • สามารถตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015 และตรวจประเมินตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมิน รวมทั้งสามารถรวบรวม วิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
หัวข้อในการการฝึกอบรม
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ในการอบรม 5 วันที่ได้รับการรับรอง โดย IRCA (International Register of Certificated Auditor, UK ) และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบ อย่างละเอียดเพื่อให้ท่าน ได้รับข้อมูลในเรื่องระบบการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินระบบบริหารสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้ 
 • หลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ และ การตีความข้อกำหนด ISO 14001: 2015
 • การฝึกประสบการณ์ในการตรวจประเมิน
 • บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจประเมิน
 • การรายงานความไม่สอดคล้องและข้อสังเกต
 • การเข้าถึงกระบวนการในการตรวจประเมิน
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การวางแผนในการตรวจประเมิน
 • การเตรียมรายงานการตรวจประเมิน
 • การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • กระบวนการให้การรับรอง
 • การดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย
 • การขึ้นทะเบียนกับ IRCA
 • การป้องกันมลภาวะ
 • แบบทดสอบของ IRCA
สอนไทย สอบไทย รับรองโดย IRCA ได้ใบรับรองภายใน 30 วัน สอบซ่อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการทดสอบในวันสุดท้ายของการเข้าอบรม การทดสอบนี้จะครอบคลุมหัวข้อในการอบรมโดยมีระยะเวลา 2 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านอยู่ที่ 70% ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพกับ IRCA (International Register of Certificated Auditor, UK)

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • องค์กรที่เตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14001
 • ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
 • ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
 • ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 • ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และบริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม