Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน FSSC 22000 Version 5 FSSC 22000 (Version 5) Requirement

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม อุตสาหกรรมด้านอาหารมีความจำเป็นในการควบคุมด้านความปลอดภัยของอาหาร และองค์กรจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบในการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งมาตรฐาน FSSC 22000 เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารฉบับใหม่ที่สากลให้การยอมรับ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม   ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
อุตสาหกรรมด้านอาหารมีความจำเป็นในการควบคุมด้านความปลอดภัยของอาหาร และองค์กรจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบในการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งมาตรฐาน FSSC 22000 เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารฉบับใหม่ที่สากลให้การยอมรับ โดยเฉพาะ GFSI ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการแข่งขันทางด้านการตลาด และสามารถเตรียมการณ์ หรือ ปรับเปลี่ยน Version ให้สอดคล้องตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็น Version 5 โดยหลักสูตรนี้ได้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถที่จะ:
 1. เข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดทำ ของระบบการจักการด้านความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000
 2. เข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจักการด้านความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000
 3. สามารถเตรียมการณ์ หรือ ปรับเปลี่ยน Version ให้สอดคล้องตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็น Version 5
 4. เข้าใจถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง
หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • ความเป็นมาของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • ข้อกำหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารระบบ ISO 22000:2005
 • แนวทางการปรับเปลี่ยน ของมาตรฐาน ISO 22000:2018
 • ข้อกำหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารระบบ
 • ข้อกำหนด Additional Requirements Version 5
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และ การถามตอบ
 • สอบวัดความรู้ความเข้าใจ (Test)
Work Shop : ถ้ามี

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหารขององค์กร 
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (MR)
 • Food Safety Team
 • คณะทำงานด้านความปลอดภัยของอาหาร ทีมผู้ตรวจติดตามภายใน หรือ บุคคลที่สนใจ