Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Pest Control For Food Industry “แนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ของการควบคุมสัตว์พาหะ”

การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหารจากขั้นตอนการการผลิต กระบวนการต่าง ๆ ไปจนถึงกระบวนการขายให้แก่ผู้บริโภค

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหาร จากขั้นตอนการการผลิต กระบวนการต่าง ๆ ไปจนถึงกระบวนการขายให้แก่ผู้บริโภค ท่านจำเป็นจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ปราศจากการรบกวนของสัตว์รบกวนที่จะส่งผลกระทบไปถึงลูกค้าของท่าน เพื่อป้องกันทุกขั้นตอนให้ปลอดปัญหาจากสัตว์รบกวน อุตสาหกรรมอาหารจะมีความต้องการการควบคุมสัตว์รบกวนที่ต่างกัน ในการกำหนดรายละเอียดและ วิธีแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการให้คำแนะนำแก่พนักงานต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น
หลักสูตรนี้ให้ความรู้ หลักการ แนวทาง เทคนิค ในเรื่องการควบคุมสัตว์พาหะ เพื่อให้สามารถจัดทำ ปรับปรุงกระบวนการควบคุมสัตว์พาหะได้

หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • ชนิดของแมลงและสัตว์พาหะนำโรคทีสำคัญต่อกระบวนการแปรรูปอาหาร (หนู แมลงวัน แมลงสาบ แมลงศัตรูผลผลิตทางการเกษตร และ อื่น ๆ
  • ลักษณะทั่วไป
  • ชนิดของสัตว์พาหะที่ก่อปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร
  • วงจรชีวิต, การขยายพันธุ์, การสำรวจร่องรอย, โรคที่เกิดขึ้น, วิธีการกำจัด
 • ปัญหาที่มีผลกระทบกับสถานที่ผลิตอาหาร
  • เป็นพาหะแพร่เชื้อโรค, ปนเปื้อนอาหาร, เกิดความเสียหาย, ทำให้เกิดความกลัว, ผิดกฎหมาย
 • วิธีการควบคุมสัตว์พาหะ โดยใช้หลักการ ERD
 • การประเมินความเสี่ยงและการกำจัดสัตว์พาหะ
  • ต้องควบคุมมากขนาดไหน
  • การใช้บริการบริษัทรับจ้างกำจัดสัตว์พาหะ
  • เอกสารที่ควรมี
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • เจ้าของกิจการ ผู้บริหารขององค์กร ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ บุคคลที่สนใจ