Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Corrective Action by 8D Report and Why-Why Analysis

ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน* 

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

เนื้อหาหลักสูตร
 • ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ
 • ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปํญหา (Corrective Action Process) 
 • ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา 
 • การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis) 
 • เครื่องมือ สำหรับ การแก้ไขปัญหา (Problem Solving Method) 
  • เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Pareto Diagram Technique 
  • เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Cause and Effect Diagram 
  • เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique 
   
 • รายละเอียดขั้นตอนของการทำ 8D 
 • กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในเชิงของ Problem Solving โดยใช้หลักการของ 8D และ Why-Why Analysis 
 • การอภิปราย สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างานในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New Model ของแต่บริษัท