Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Statistical Process Control

การนำสถิติมาใช้ในการควบคุมกระบวนการในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงก่อให้เกิดความบกพร่องในการผลิตต่ำสุด

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน* 

วิธีการการฝึกอบรม 

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

การนำสถิติมาใช้ในการควบคุมกระบวนการในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความบกพร่องในการผลิตต่ำสุด และสอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า แต่การที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น บุคคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพควรมีความรู้ และความเข้าใจในขั้นตอนการใช้สถิติมาควบคุมกระบวนการและพิจารณวัดผลขีดความสามารถของกระบวนการ เพื่อการพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาหลักสูตร
 • การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control)
 • ความผันแปร (Variation) 
 • สภาวะกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม(In control)และความสามารถของกระบวนการที่ยอมรับได้ (Capable) และ Over adjustment 
 • การควบคุมกระบวนการในเชิงสถิติ 
 • แผนภูมิควบคุม (Control Chart) เช่น แผนภูมิ -R, -S, มัธยฐาน X median – R, X-MR
 • แผนภูมิ p, np, c, u
 • การวิเคราะห์ Control Chart 
 • การศึกษาความสามารถของกระบวนการ 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างานในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New Model ของแต่บริษัท