Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน* 

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์ เนื้อหาในหลักสูตรของ FMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาหลักสูตร
 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
 • วัตถุประสงค์ของ FMEA
 • ความหมายหมายของ FMEA
 • ประเภทของ FMEA
 • การประยุกต์ใช้ FMEA 
 • คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA
 • ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ
 • แนวคิดและเทคนิคของ Design FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Design FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ 
 • แนวคิดและเทคนิคของ Process FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขันตอนการออกแบบกระบวนการผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Process FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
 • เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง, โอกาสเกิดและการตรวจจับตามคู่มือ FMEA ฉบับใหม่
 • แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • เจ้าของการกิจ, ผู้บริหารขององค์กร
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างานในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด 
 • ทีมงาน New Model ของแต่บริษัท
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ และ บุคคลอื่นๆ ที่สนใจ