Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Measurement System Analysis (MSA)

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA ; Measurement System Analysis) ถือได้ว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มีการนำมาใช้เพื่อประกอบการจัดทำระบบคุณภาพในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแพร่หลายในช่วงที่ผ่านมาคู่มือ MSA

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน* 

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA ; Measurement System Analysis) ถือได้ว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มีการนำมาใช้เพื่อประกอบการจัดทำระบบคุณภาพในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแพร่หลายในช่วงที่ผ่านมาคู่มือ MSA ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมตามยุคสมัยและเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในยุคปัจจุบัน
คู่มือ MSA ฉบับใหม่จึงได้มีปรับปรุง และนำมาประกาศใช้ จากเดิมซึ่งเป็น Version 3rd มาสู่ version 4th ซึ่งเนื้อหาภายในได้มีการนำ เสนอแนวคิดทางการ วิเคราะห์ระบบการตรวจวัด เพื่อให้องค์กรที่มีความสนใจได้สามารถนำแนวทางไป ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมครั้งนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับ ความรู้และทราบรายละเอียด ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเนื้อหาของ MSA ฉบับใหม่อย่างครบถ้วนและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในคู่มืออ้างอิง ดังกล่าวต่อไป
ระบบการวัดปัจจุบันมีความสำคัญต่อการยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพถึงแม้ว่าระบบการผลิตจะมีความถูกต้องแต่ถ้าระบบการวัดมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนได้ถ้าหากระบบการวัดขาดความถูกต้อง (Accuracy) และขาดความแม่นยำ (Precision) ในการใช้งานผลกระทบที่ตามมาอาจจะส่งผล ต่อการตัดสินใจด้านการวัด และวิเคราะห์ค่าของการตรวจสอบ ชิ้นงานที่ผลิตขึ้น มีความผิดพลาดที่ตามมา อันจะทำให้เกิดการขาดความ เชื่อมั่นจากทางลูกค้าได้ในระยะยาว ดังนั้นระบบการวัดจึงถือ เป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุม และนำไปสู่การปรับปรุงเพื่อ ลดค่าความผันแปรในระบบดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ ที่ได้กำหนดไว้ต่อไ

เนื้อหาหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานระบบการวัด 
 • เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงใน MSA ฉบับใหม่ (4th Edition)
 • ความผันแปรระบบการวัด 
 • การแยกแยะของระบบการวัด (Measurement System Discrimination)
 • ความถูกต้อง, ความแม่นยำ
การวิเคราะห์ระบบการวัด 
 • Measurement System Analysis
 • Variable Measurement System Study
 • Stability
 • Bias
 • คำนวณความผันแปรจาก ตัวอย่างอิสระ
 • คำนวณความผันแปรจาก Control Chart 
 • Linearity 
 • Repeatability and Reproducibility 
 • Range Method
 • Average and Range Method
 • Attribute Measurement System Study 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO/TS 16949 และผู้ตรวจประเมินซัพพลายเออร์ (supplier 2nd party auditor)
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้งวิศวกร , หัวหน้างานในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New Model ของแต่บริษัท
 • ประธานบริษัท,กรรมการผู้จัดการ,เจ้าของกิจการ
 • นักอุตสาหกรรม,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 • ผู้จัดการโรงงาน,ผู้จัดการฝ่ายการผลิต,ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา,ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และฝึกอบรมหัวหน้าวิศวกร,ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ,โปรแกรมเมอร์
 • วิศวกรระบบ,วิศวกรโรงงาน,วิศวกรออกแบบ,วิศวกรฝ่ายผลิต,วิศวกรคุณภาพ,วิศวกรฝ่ายทดสอบ,หัวหน้าแผนก
 • ฝ่ายควบคุมคุณภาพ,ผู้แทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย,ผู้สนใจในอุตสาหกรรมการผลิตทุกท่าน