Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Advance Product Quality Planing : APQP(1)

เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน* 

วิธีการการฝึกอบรม 

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planing : APQP " และการเชื่อมโยงกับข้อกำหนดของ ISO/TS 16949:2009 นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่าน กระบวนการ APQP และท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าจาก DaimlerChrysler Corp., Ford Motor Co., and General Motors Corp

เนื้อหาหลักสูตร APQP คืออะไร
 • ประโยชน์ของ APQP
 • ความหมาย, จุดมุ่งหมาย, เมื่อไรที่ต้องทำ APQP, ประโยชน์, ขั้นตอนของ APQP 
  • การจัดตั้งทีมงานและกำหนดขอบเขต
  • การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
  • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบและพัฒนากระบวนการ
  • การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
  • ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างานในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New Model ของแต่บริษัท