Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

IAFT16949:2016 Internal Audit

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ IAFT16949 มีประยุกต์ใช้การตรวจติดตามภายในและการพัฒนาผู้ส่งมอบในเชิงระบบการจัดการหากทำได้ดีกิจกรรมทั้งสองจะเป็นเครื่องมือที่มี ประโยชน์ในการสร้างความสามารถ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน* 

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)

การที่จะเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน องค์กรจำเป็นต้องลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงทั้งองค์กรตนเอง และ ผู้ส่งมอบระบบการบริหารจัดการคุณภาพ IAFT16949 มีประยุกต์ใช้การตรวจติดตามภายใน และการพัฒนา ผู้ส่งมอบในเชิงระบบการจัดการ หากทำได้ดี กิจกรรมทั้งสอง จะเป็นเครื่องมือที่มี ประโยชน์ในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันได้ สิ่งที่สำคัญคือต้องมีทีมงานที่มี ความรู้ความสามารถ ของการเป็นผู้ตรวจ ประเมินภายใน และผู้ตรวจเพื่อการพัฒนา ผู้ส่งมอบ ผู้ตรวจต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง และถูกต้อง เพื่อให้มีความรู้, ความเข้าใจอย่างท่องแท้ ในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ของข้อกำหนดอย่างละเอียดและครบถ้วน, สามารถนำเอาข้อกำหนด และวิธีการที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

ทำไมถึงควรเข้าร่วมการสัมมนา

 • เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่มีความสามารถตามมาตรฐาน IAFT16949
 • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตาม มาตรฐาน IAFT16949
 • สามารถเตรียมการให้องค์กรพร้อมเข้าสุ่การนำระบบการตรวจติดตามภายในไปปฏิบัติ
 • ทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคระหว่างการตรวจติดตามภายใน 
 • ทราบมุมมองการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
 • สามารถซักถาม ข้อสงสัย กับทางผู้สอนที่ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินระบบโดยตรง
หัวข้อในการฝึกอบรม
 • แนะนำระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในการกำหนดวัตถุประสงค์ และการวางแผนการตรวจ
 • การคัดเลือกทีมตรวจติดตามคุณภาพภายในประเด็นสำคัญของข้อกำหนด IATF 16949 และกรณีศึกษา
 • ประเด็นสำคัญของข้อกำหนด IATF 16949 และการเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน
 • การตรวจสอบเอกสารการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ (Check List)
 • การเปิดประชุม,เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 • เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 • แนะนำวิธีการเขียนใบแจ้งการแก้ไข , การปิดประชุม
 • สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม
Work Shop

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทีมหรือคณะกรรมการ(หัวหน้าฝ่าย/แผนกต่างๆ)
 • ผู้เกี่ยวข้องในการนำระบบไปปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติในระบบการบริหารคุณภาพ 
 • มีความรู้ข้อกำหนด IATF 16949 และ ผู้มีประสบการณ์ และผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินภายใน
 • ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมข้อกำหนด IATF 16949 และข้อกำหนดด้านเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ มาแล้ว(Technical Tools: Six Packs