Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

IATF 16949:2016 Requirement & Implementation

IAFT 16949:2016 ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2016 โดยได้ปรับปรุงมาตรฐานทั้งในส่วนของหลักการพื้นฐาน และโครงสร้างมาตรฐาน รวมถึงข้อกำหนดไปจากเดิมมาก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรที่ประยุกต์ใช้

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน* 

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
IAFT 16949:2016 ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2016 โดยได้ปรับปรุงมาตรฐานทั้งในส่วนของหลักการพื้นฐาน และโครงสร้างมาตรฐาน รวมถึงข้อกำหนดไปจากเดิมมาก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรที่ประยุกต์ใช้ ระบบบริหารคุณภาพจะสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทวีคูณและ มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้นผู้บริหารของทุกองค์กรที่ต้องจัดทำระบบบริหารคุณภาพ จึงต้องทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับใหม่นี้ เพื่อสามารถที่จะวางแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหารภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่นี้ และเกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริงสำหรับสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยส่วนใหญ่ จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เอกสารที่มีอยู่ให้เกิดการผสมผสาน ที่สามารถประยุกต์ได้ทั้งสองระบบ เพื่อให้การบริหารองค์กร และการผลิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาหลักสูตร
 • ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก ISO 9001: 2008 เป็น ISO 9001: 2015
 • ISO/TS 16949 ฉบับใหม่ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2016 แล้ว และเปลี่ยนชื่อเป็น IATF 16949 สิ่งที่องค์กรต้องดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลาที่ IATF กำหนด
 • ประวัติความเป็นมาของการจัดทำมาตรฐาน IATF 16949:2016
 • การอธิบายหลักการของ Process Approach
 • การอธิบายข้อกำหนดหลักที่สำคัญ และการประยุกต์ใช้ โดยยึดข้อกำหนด ISO 9001:2015 เชื่อมโยงกับข้อกำหนด IATF 16949:2016
 • ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำ IATF 16949:2016
 • หน้าที่รับผิดชอบในการทำระบบ
Workshop: เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหาร ,ผู้แทนฝ่ายบริหาร 
 • หัวหน้างาน พนักงานที่ดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป