Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

ISO 50001:2018 Internal Audit

หลักสูตรนี้จะรวมถึง การอธิบายข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 50001:2018 ของระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) และวิธีการตรวจสอบของผู้ตรวจประเมิน

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
หลักสูตรนี้จะรวมถึง การอธิบายข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 50001:2018 ของระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) และวิธีการตรวจสอบของผู้ตรวจประเมิน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ วิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 ,เอกสาร EnMS และวิธีการตรวจสอบแต่ละข้อกำหนด 

หัวข้อในการการฝึกอบรม
วันที่ 1
 • ทบทวนคำศัพท์ และนิยามที่สำคัญ
Workshop 1 : ความแตกต่างคำศัพท์ด้านพลังงาน
 • แนวทางการตรวจประเมิน
 • Context of the Organization (บริบทองค์กร)
 • Leadership (ความเป็นผู้นำ)
Workshop 2 : นโยบายพลังงาน
 • Planning (การวางแผน)
Workshop 3 : Energy Planning
 • Support (การสนับสนุน)
 • Operation (การดำเนินการ)
 • Performance Evaluation (การประเมินสมรรถนะ)
 • Improvement (การปรับปรุง)
Workshop 4 : ข้อกำหนด 7-9
วันที่ 2
 • วิธีตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน (การวางแผนการตรวจ)
Workshop 1 : การทำ Audit Plan
 • วิธีการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน (การเตรียมการก่อนการตรวจ)
 • วิธีการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน (การดำเนินการตรวจ)
Workshop 2 : การทำ Checklist
 • วิธีตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน (การสรุปและรายงานผล)
 • วิธีตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน (การติดตามการแก้ไข)
 • ประเมินผลการฝึกอบรม (Examination)
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหาร, ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 • คณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านพลังงาน
 • ผู้ตรวจสอบภายใน