Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Leadership and OH&S Management Representative “ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีบทบาทที่ควบคุมดูแลให้มีการจัดทำนำไปปฏิบัติ รักษาระบบ และปรับปรุงระบบ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน 

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีบทบาทที่ควบคุมดูแลให้มีการจัดทำ นำไปปฏิบัติ รักษาระบบ และปรับปรุงระบบ ดังนั้นตัวแทนฝ่ายบริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขั้นตอน ข้อกำหนดและแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมในการตรวจรับรอง

หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • ความหมายและความรับผิดชอบ
 • อะไรคือ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทน
 • วิธีทำงานกับเจ้านาย เพื่อร่วมงาน ในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การจัดทำและบริหารโครงการ
 • ปัญหาในการบริหารโครงการ
 • ผู้ตรวจประเมินเขามองหาอะไรกัน
 • สิ่งที่ต้องทำหลังจากการรับรองระบบ
 • การคิดค่าใช้จ่าย และขั้นตอนการรับรองระบบ
 • ทบทวนข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ
ผู้ควรเข้ารับการอบรม :
 • เจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กร 
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (MR)
 • คณะทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือบุคคลที่สนใจ